• Tillverkande industri

Ides Master concept för orderbunden tillverkning

PDM

Signalsystem, järnväg och tunnelbana

Produktutveckling av kontrollsystem för järnväg och tunnelbana med efterföljande produktion kräver systemering. Systemleveranser är olika eftersom varje sträckning av spårvägen har olika karaktär.  Yttre faktorer påverkar systemkonfigurationen med faktorer som antal spår, antal stopp, geografisk påverkan, intensitet av trafikeringen samt väder och vind.

Tillverkande industri

Lågspänningsutrustning

Tillverkning av lösningar och produkter för lågspänningssystem kräver att de är smarta, anpassningsbara och tidseffektiva. Lösningar som skall koppla samman, skydda, mäta och kontrollera en bred variation av elektriska installationer, apparatskåp, ställverk, elektronik och elektromekanisk utrustning som alla skall konfigureras under försäljningsperioden. Försäljningsingenjörer konfigurerar och skapar kundanpassningar. Med en “konfigurator” i bakgrunden genereras dokumentationen och produktionsunderlagen.

Tillverkande industri

Drivsystem

Avancerade system för en bättre miljö och en längre livscykel kräver mer under försäljningsprocessen. Varje beställning från varje kund är olika men grunden i produkterna är de samma. Genom att installera en varvtalsreglering på den elektriska motorn kan man anpassa hastigheten efter kravet för stunden. Genom varvtalsregleringar sparar man in på energi och underhåll. Varvtalsreglering för rätt varvtal och moment skapar ordning och exakthet i processen.

Tillverkande industri

Maskintillverkning

Maskintillverkande industri med stora leveransåtaganden kan effektivisera genom införandet av automatik i konstruktionsfasen. Leveransen och hela lösningen drivs som projekt och det kräver kontroll över hur systemet konfigurerats. Dessutom måste man ha koll på leveransen –  vad levererades till vem och hur konfigurerades den.

Tillverkning med maximal kontroll

Orderbunden tillverkande industri med PDM-kärna

Produktion och tillverkning sker närmare kunderna och just-in-time för att minimera lager och kunna erbjuda en mer exakt lösning för kundernas behov. Master concept PDM-kärna är utrustad med ett skalbart lager av automatiseringar – från helautomatiska genereringar med ADG (Automatic Data Generation) till semiautomatiska funktioner där användaren med enkla handgrepp kan duplicera delar av eller hela systemleveranser.

Automatiseringar och integrationer

Produktfamiljen Master concept PDM har använts inom svensk och internationell industri sedan slutet av 1980-talet där stort fokus har legat på automatisering av dokumentation och utrustning. Master concept är utrustat med automatiseringsfunktioner – från helautomatiska genereringar med ADG (Automatic Data Generation) till semiautomatiska funktioner där användaren med enkla handgrepp kan duplicera delar av eller hela systemleveranser.

All generering av data och dokument täcker in utrustnings-, kabel- och förbindningsgenerering med tillhörande artiklar och specifikationer. När genereringen är slutförd kan alla typer av extradokument som BOM, apparatlistor, förbindningstabeller och kabellistor genereras manuellt eller som del av genereringen.

  • Förändringskontroll under leveransfasen

  • Materialplanering med förändringshantering

  • Parameterbaserad konfiguration

  • Skalbarhet med stöd för manuell och automatisk hantering

  • Standard interface mot de mest vanliga MPS-systemen

  • Inbyggd plattform för publicering för kund på web

  • Intern eller extern konfigurator

Leveranskontroll

När en hel order har genererats godkänner man all data och dokument för att inte tappa spårbarheten. Genom att Master concept har full revisionskontroll genomgående i hela PDM-plattformen på såväl dokument som utrustning och förbindningar spåras alla förändringar till ett och samma tillfälle för beslut om förändring.

Kontroll av förändringar under eller efter leverans påverkar inte bara leveransen utan är dessutom en förutsättning att leveranssystem av typen MPS måste få uppdateringar efter varje förändring. För att styra och integrera mot planering- och materialsystem har Master concepts integrationsplattform utvecklats för att passa de flesta på marknaden förekommande MPS-system eller övergripande PDM-system.

Publiceringen av leveransdokumentation kan efter generering publiceras ut till kund för godkännande.

Automatgenerering av konfigurerbar utrustning

En produkttillverkare har sofistikerade produkter med inbyggd intelligens och valmöjligheter. Varje valmöjlighet finns i olika varianter, och som stöd för kalkylering i budgivnings- och försäljningsfasen har många företag ett konfigurationsverktyg för sina produkter. Genom att koppla samman ert konfigurationsverktyg med Master concept kan den mest grundläggande delen genereras.

Referenser

PDM referenser